รถดับเพลิง

รถยนต์ดับเพลิง 6,000 ลิตรDescription Title

เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้น้ำมัน และเพลิงทั่วไปได้และมีอุปกรณ์ดับเพลิง ออกแบบให้มีถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร และถังบรรจุโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถส่งผ่านกำลังโดยชุดถ่ายทอดกำลัง พร้อมมีระบบผสม โฟม ชุดม้วนสายดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วน