รถกระเช้าหอน้ำ

รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได ความสูง 32 เมตรDescription Title

เป็นรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดติดตั้งขนานไปกับคานยกทำงานได้โดยอัตโนมัติ สำหรับใช้ในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม และสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือ ในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวางได้ มีขาค้ำยันแบบ H-Type ยื่นออกด้านข้างตัวรถข้างละ 2 ตัว เพื่อช่วย รับน้ำหนักและการทรงตัวของรถ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีอุปกรณ์หนีภัยจากที่สูง และมีอุปกรณ์ประจำรถสำหรับ การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยครบชุด มีขนาดความสูงใช้งานถึงพื้นกระเช้าไม่น้อยกว่า 32 เมตร ในมุมที่ปลอดภัย เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้น้ำมัน และเพลิงทั่วไปได้และมีอุปกรณ์ดับเพลิง ออกแบบให้มีถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร และถังบรรจุโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถส่งผ่านกำลังโดยชุดถ่ายทอดกำลัง พร้อมมีระบบผสมโฟม ชุด ม้วนสายดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วน